LEŠENÍ LAYHER A ZVEDACÍ TECHNIKA

PŮJČOVNA - PRONÁJEM LEŠENÍ, ZVEDACÍ TECHNIKY A SHOZŮ NA SUŤ

Chci více informací

O nás

Společnost PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti lešenárské techniky, zejména v provádení lešenářských prací na klíč na území České a Slovenské republiky, včetně vyhotovení příslušných projektů, protokolů a dokumentů.

Hlavní náplní činnosti spolecnosti PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o. je prodej, pronájem a montážní práce lešení německého výrobce LAYHER GmBh včetne dopravy našimi vozidly na místo stavby po celém Česku a Slovensku.

Předním cílem společnosti je poskytovat vysoce kvalitní a nadstandardní služby v oblasti lešenářské techniky, zajištované kvalifikovaným personálním a technickým zázemím.

 • Pronájem lešení Layher,
 • pronájem pojízdných lešení Layher,
 • pronájem zvedací techniky,
 • montážní práce na klíč,
 • vlastní autodoprava,
 • projekční a poradenská činnost.

Díky nákupům lešení od firmy LAYHER dochází nejen k obnovování a technickým inovacím ve vybavení půjčovny, ale také ke zvyšování objemu zboží, které můžeme našim zákazníkům nabízet. Poskytujeme montážní práce na klíč včetně předávacích protokolů, na základě kterých garantujeme jakost provedení stavby. O své zákazníky se staráme od dodání lešeňových systémů, pojízdných lešení a zvedací techniky přes dopravu až po zaškolení. Dodáváme či pronajímáme také výtahy a shozy na suť. Díky neustálým pokrokům technologie, pronajímáme zákazníkům lešení, výtahy i shozy na suť té nejlepší kvality a materiálu.

Produkty

 • LEŠENÍ LAYHER BLITZ

  Jedná se o pozinkovaný rámový systém, určený především pro fasády. Vyniká vysokou životností, která je například ve srovnání s trubkovým lešením až 5 krát vyšší. Takto vysoké životnosti je dosaženo díky žárově zinkované oceli. Tento lešeňový systém má mnoho logických možností rozšíření pro rychlejší montáž a lze jej jednoduše postavit jen s 6-ti základními díly, kterými jsou rámy, podlahy, zábradlí, diagonály, nánožky a kotvení.

  Přednosti lešení Layher Blitz:
  • bezpečnost
  • rychlost montáže
  • životnost
  • snadná manipulace
  • dostatečná tuhost při minimální hmotnosti
  • systém prověřený praxi
  • modul 0,73 a 1,09
 • LEŠENÍ LAYHER ALLROUND

  Ocelový žárově zinkovaný modulový systém s vysokou variabilitou použití. Díky použitému materiálu se tento systém vyznačuje dlouhou životností, odolností proti drsnému zacházení a minimální hmotností.

  Rozmanitost dílů lešení umožňuje neomezené využití. Speciální a zvláštní řešení zaručuje zastupitelnost v ostatních systémech lešení Layher.

  Systém je urcený predevším do průmyslu, pro členité konstrukce a fasády, pro podpěrné mostní skruže a závěsná lešení.

 • POJÍZDNÉ LEŠENÍ LAYHER

  Pojízdná hliníková lešení Layher mají svou nezastupitelnou úlohu při provádění staveb, jak zejména v PSV, tak i v průmyslovém použití.

  Sortiment komponentů Layher umožňuje velký výběr sestav o různých rozměrech a výškách pracovních podlah.

  Půdorysné rozměry hliníkových pojízdných věží jsou v šíři 0,8 a 1,5 m a v délce 2,85 m.

 • VÝTAHY A SHOZY NA SUŤ

  Nedílnou součástí provádění prací ve výškách jsou bezesporu výtahy, které nabízíme v provedení osobo-nákladním. Dále nabízíme stavební vrátky a shozy na suť.

  Osobo-nákladní výtahy GEDA 500 Z/ZP
  • max. nosnost 500 kg včetně 3 osob nebo 850 kg bez osob
  • dvojí rychlost zdvihu 12,0 / 30,0 m/min
  • nejvyšší povolená výška zdvihu 100 m
  • podvozek s motorem 2,8/5,5 kW
  • příkon 380 V, 5-kolíková zástrčka 16 A, jistič 16 A, charakteristika C
  • rozměr nákladového prostoru 1,6 x 1,4 m
  Stavební vrátky GEDA PRIMO STAR 200
  • max. nosnost 200 kg
  • rychlost zdvihu 22,0 m/min
  • motor 1,0 kW
  • příkon 220 V/380 V
  • široký sortiment příslušenstvi
  Shozy na suť GEDA
  • vysoce odolný materiál
  • délka jednoho dílce shozu 1,0 m (1,1 m včetně límce)
  • široký sortiment příslušenstvi

Služby

Mezi hlavní cíle naší společnosti patří dlouhodobí spokojení zákazníci, proto nabízíme nejen výrobky špičkové kvality, ale doplňujeme je také o řadu služeb, které s nimi souvisí včetně vysokých nároků na bezpečnost při provádění činnosti.

Zajišťujeme komplexní profesionální servis v oblasti lešenářské a zvedací techniky. Provádíme montážní práce na klíč včetně předávacích protokolu. Na základě těchto protokolů garantujeme jakost provedení stavby. Doprava je prováděna našimi vozidly v rámci montáží. Naše společnost zajišťuje rovněž školení pracovníků spolu s vystavením příslušných dokladů.

Mezi služby, které svým zákazníkům nabízíme, patří:

 • Pronájem lešení Layher – fasádní rámové lešení BLITZ, Modulové průmyslové lešení ALLROUND, Hliníkové pojízdné věže UNI BREIT a UNI STANDARD
 • pronájem výtahů REDA,
 • pronájem vrátků a shozů na suť,
 • pronájem zvedací techniky,
 • montážní práce na klíč,
 • vlastní autodoprava,
 • projekční a poradenská činnost.

„Těšíme se na vzájemnou spolupráci s realizačním týmem PROFO“, Ing. Roman Folwarczný, jednatel

Prospekty ke stažení
Politika BOZP

Vedení společnosti usiluje o to, aby veškeré současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K prioritám naší organizace patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek pro zaměstnance. Zvláštní pozornost směřujeme především do oblasti ochrany zaměstnanců, identifikace rizik a jejich snižování. Našimi cíli v této oblasti je aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a trvalé zlepšování chování naší společnosti v oblasti BOZP.

Cíle BOZP:
 • řízení systému BOZP dle certifikace OHSAS 18001
 • zajišťováním bezpečnosti práce jako součást sociálního systému péče o zaměstnance
 • podporováním zapojení zaměstnanců na tvorbě a rozvíjení systému BOZP
 • vedením a motivací zaměstnanců k pocitu zodpovědnosti za ochranu zdraví a bezpečnost nejen vlastní, ale i jiných osob
Vedení organizace se zavazuje:
 • k aktivnímu zlepšování procesů formou přijímáním vedením
 • vytvářet hodnotitelné cíle a podmínky na pracovišti pro jejich plnění všem pracovníkům organizace
 • zajistit nezbytné materiální a lidské zdroje pro plnění cílů
 • důsledně dodržovat platné právní předpisy
Od zaměstnanců vedení organizace očekává:
 • dodržování interních předpisů, směrnic, nařízení, vyhlášek, opatření a příkazů vedení
 • dodržování externích předpisů
 • dodržování pracovních povinností
 • aktivní zlepšování procesů formou podávání návrhů vedení organizace


Všeobecné podmínky

Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození či ztrátu předmětu pronájmu pronajímateli, nájemce je povinen jednat tak, aby k poškození či ztrátě předmětu pronájmu nedošlo.

Doba pronájmu končí uplynutím 7 dnů ode dne, kdy ze strany nájemce bude pronajímateli doručena žádost o ukončení pronájmu, není-li sjednáno jinak. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, nájem se sjednává na dobu neurčitou.

Nájemné bude účtováno v případě nájmů trvajících měsíc a déle k poslednímu dni v měsíci, v ostatních případech ke dni ukončení nájmu. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s úhradou ceny pronájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tímto ujednáním není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodcovské asociace, IČ: 26565528. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly na tom, že rozhodce bude v řízení postupovat podle ustanovení Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Rozhodcovskou asociací ve znění účinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky, se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi, a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky, a které jsou zveřejněny na internetové adrese www.rozhodci-arbitri.cz.

Kontakt

PROFO MONTÁŽE CZ s.r.o.

Sídlo společnosti Orlovská 978/22
712 00 Ostrava-Muglinov

E-mail:
info@iprofo.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 759 100

Máte dotaz? Napište nám

Firma (Jméno):
E-mail:
Telefon:
Váš vzkaz: